• വയനാട്ടുകുലവൻ
 • വിഷ്ണുമൂർത്തി
 • കണ്ടനാർകേളൻ
 • മുത്തപ്പൻ
 • ആര്യപൂമാല ഭഗവതി
 • ആര്യപൂമാരുതൻ ദൈവം
 • പടക്കത്തി ഭഗവതി
 • നിലമംഗലത്ത്‌ ഭഗവതി
 • പറമ്പത്ത്‌‌ ഭഗവതി
 • കതിവനൂർ വീരൻ
 • പാലോട്ട്‌ ദൈവത്താർ
 • അണ്ടലൂർ ദൈവത്താർ
 • ചീറുംബ നാൽവർ
 • ഐവർ പുലിദൈവങ്ങൾ
 • പാടാർകുളങ്ങര ഐവർ
 • പടിഞ്ഞാറെ ചാമുണ്ഡി
 • മടയിൽ ചാമുണ്ഡി
 • കുറത്തിയമ്മ
 • പൊട്ടൻ തെയ്യം
 • രക്തചാമുണ്ഡി
 • ആയിറ്റി ഭഗവതി
 • കുടിവീരൻ
 • കോരച്ചൻ
 • ഉച്ചിട്ട
 • ഗുളികൻ
 • കുണ്ടോർചാമുണ്ഡി
 • പ്രമാഞ്ചേരി ഭഗവതി
 • വേട്ടക്കൊരുമകൻ
 • തായ്‌പരദേവത
 • പോർക്കലി ഭഗവതി
 • കാരൻ ദൈവം
 • ആര്യപ്പൂങ്കന്നി
 • ആര്യക്കര ഭഗവതി
 • ആലി തെയ്യം
 • കരക്കക്കാവ്‌ ഭഗവതി
 • കുട്ടിച്ചാത്തൻ
 • വിഷകണ്ഠൻ
 • തെക്കൻ കരിയാത്തൻ
 • തോട്ടുംകര ഭഗവതി
 • പാലന്തായി കണ്ണൻ
 • എടലാപുരത്ത്‌ ചാമുണ്ഡി
 • നാർക്കുളം ചാമുണ്ഡി
 • പാടി പടിഞ്ഞാർപ്പുറത്തമ്മ
 • വീരഭദ്രൻ
 • ശൂലകുഠാരിയമ്മ (മരക്കലത്തമ്മ)
 • തുളുവീരൻ
 • തണ്ടാർശ്ശൻ
 • ആദിമൂലിയാടൻ ദൈവം
 • ധൂമാഭഗവതി
 • അണീക്കര ഭഗവതി
 • ദണ്ഡ്യങ്ങാനത്ത്‌ ഭഗവതി
 • ഉച്ചൂളിക്കടവത്ത്‌ ഭഗവതി
 • പയ്യമ്പള്ളി ചന്തു
 • പാടിക്കുറ്റിയമ്മ
 • ചുഴലിഭഗവതി
 • കളരിവാതുക്കൽ ഭഗവതി
 • നാഗകന്നി
 • കൂടൻ ഗുരുക്കന്മാർ
 • കാലിച്ചാൻ തെയ്യം
 • തൂവക്കാളി
 • അതിരാളം
 • ബപ്പൂരൻ
 • അങ്കക്കാരൻ
 • പാടാർക്കുളങ്ങര വീരൻ
 • പൂക്കുട്ടിച്ചാത്തൻ
 • പുല്ലോളിത്തണ്ടയാൻ
 • അകത്തൂട്ടിച്ചേകവൻ
 • പുലിച്ചേകവൻ
 • പുതുച്ചേകവൻ
 • വെട്ടുചേകവൻ
 • പിതൃവാടിച്ചേകവർ
 • ദൈവച്ചേകവൻ
 • കാലിച്ചേകവൻ
 • പൂതാടി
 • ഇളംകരുമകൻ